Olympiakomitean virallisia urheiluyläkouluja on tällä hetkellä Suomessa yhteensä 30. Neljä näistä kouluista sijaitsee Turun seudulla; Vasaramäki, Luostarivuori, Puropelto ja Vaisaari (Raisio).

Urheiluyläkouluissa tavoitteena on, että urheilusta innostunut nuori saa hyvät edellytykset sekä urheilijan uralle että toisen asteen opintoihin. Tätä ajattelua kutsutaan kaksoisuraksi (dual career). Suomalainen kaksoisura jatkuu yläkouluvaiheesta aina urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään saakka.

Urheiluyläkouluissa kouluajan harjoittelu on kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta. Koulu lisäksi sitoutuu tukemaan nuoren urheilullista elämäntapaa sekä kasvua tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi. Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ja kehittämään tärkeitä monipuolisia liikuntataitoja ja ominaisuuksia sekä oivaltaa omatoimisen harjoittelun merkitys, jotta nuori voisi kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana.

Urheiluyläkoulumallia on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla ja Turun seudun kouluissa jokaisella on sekä omat painopistelajit että toimintamallit. Kaikille yhteistä on kuitenkin, että nuorten kouluviikko sisältää yhteensä kymmenen tuntia liikuntaa ja sitä toteutetaan yhteistyössä paikallisten seurojen sekä urheiluakatemian kanssa.

Urheiluyläkoulu on lupaus siitä, että näissä oppilaitoksissa urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen hoidetaan mallikkaasti, jotta urheilijalla on mahdollisuus tavoitella parhaintaan niin urheilussa kuin opinnoissakin”, Laura Tast, urheiluakatemiaohjelman asiantuntija olympiakomitealta tiivistää.
 

Luostarivuoren yläkoulu, Turku 

Luostarivuoressa muiden koulujen tavoin urheiluyläkoulutoiminta on pyörähtänyt käyntiin ja erikoisen kevään jälkeen oppilaat ovat palanneet innokkaina sekä opetuksen että liikunnan pariin. Luostarivuoressa liikuntalinjojen painotukset ovat koripallossa sekä uinnissa ja yleisvalmennus järjestyy muiden lajien urheilijoille.  

Urheiluyläkoulujen tavoin myös Luostarivuoressa on tehty lukujärjestykseen selkeät tilat urheilulle, ja oppilailla on mahdollisuus osallistua jopa kolmena aamuna harjoituksiin. Yleisvalmennus sisältää monipuolisesti esimerkiksi kehonhallintaa, nopeutta, liikkuvuutta, voimaa ja kestävyyttä. ”Lisäksi olemme sisällyttäneet tavallistenkin liikuntatuntien ohjelmaan mm. akatemiankin suosittelemia keskivartalo- ja koordinaatioharjoitteita. Näin perusliikuntakin tukee huippu-urheilijaksi kehittymistä”, liikunnanopettaja Harri Kumlander kertoo. 

Kymmenen tuntia kouluviikon aikaista liikuntaa pitää sisällään niin ns. pakollisia kuin valinnaisiakin harjoituksia sekä ”tavallisia” liikuntatunteja. Parhaimmillaan urheilijat saavat aamuihin kaksi lajiharjoitusta sekä yhden yleisvalmennustunnin ennen varsinaisia oppitunteja. 

Yleisvalmennus vaihtelee kausittain, mutta tavallisesti jo yksi liikuntatunti pitää sisällään monipuolisesti erilaisia harjoitteita. Tunti saatetaan aloittaa esimerkiksi aktiivisella liikkuvuudella, keskivartaloharjoitteilla tai koordinaatiolla, siihen päälle tulee ”varsinainen harjoite”, joka voi olla mm. nopeutta, kehonhallintaa tai liikkuvuutta. Usein ehdimme vielä ottaa mukaan pelaamista, joten monipuolinen kehittyminen on varmasti taattua”, Kumlander kertaa."
 

Puropellon yläkoulu, Turku

Puropellon yläkoulu on lähtenyt uutena mukaan viralliseksi urheiluyläkouluksi, mutta systeemi on käytännössä koululle jo entuudestaan tuttu. Puropelto on nimittäin ollut yksi neljästä liikuntalinjakoulusta Turussa. ”Nyt urheilijoille tuli viikkoon lisänä yksi tunti liikuntaa ja tämä lisäksi Kasva urheilijaksi -kurssi”, Puropellon liikunnanopettaja Tommi Putkuri kertoo. 

Kasva urheilijaksi -harjoituskirjan ja kurssin avulla urheilijat oppivat tärkeistä teemoista, kuten harjoittelusta, palautumisesta, unesta, ravinnosta, psyykkisestä valmennuksesta sekä elämäntaidoista ja urheilijan opiskelutaidoista. Valtakunnallisen Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen tavoitteena onkin, että nuorelle voidaan luoda kaiken kaikkiaan paremmat edellytykset tasapainoiseen urheilijan arkeen. 

Puropellon yläkoulussa painopistelajeina on telinevoimistelu sekä jääkiekko sekä tämän lisäksi tarjotaan Vasaramäen tapaan yleisvalmennusta muiden lajien urheilijoille. Urheilulle varatut aikaikkunat löytyvät lukujärjestyksestä niin ikään tiistai- ja torstaiaamuisin. Tiistai-iltapäivään on lisäksi jätetty harrasteikkuna, jolloin opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua joko urheiluseurojen tai urheiluakatemian järjestämään harjoitteluun. 

Tuemme Puriksessa urheilijoiden lajiharjoittelua parhaamme mukaan ja esimerkiksi valmentajien toiveesta koululiikuntaan on lisätty kestävyystyyppistä harjoittelua. Muutenkin urheiluluokille koululiikunta on erittäin monipuolista ja tehokasta ja se sisältää vuodeaikojen mukaan vaihtuvia lajeja!”, Putkuri kertoo.


Vaisaaren yläkoulu, Raisio

Raision Vaisaaren yläkoulu on neljäs Turun seudun urheiluyläkouluista ja elokuun alusta 7.-luokkalaiset aloittivat opintonsa uuden urheiluyläkoulumallin mukaan. Muut koulun liikuntaluokista jatkavat vielä tämän vuoden tutulla liikuntapainotteisella mallilla.

Vaisaaren yläkoulussa torstaiaamuisin urheilijoilla on mahdollisuus lukujärjestyksen puolesta osallistua seurojen järjestämiin aamuharjoituksiin ja lisäksi osa urheilijoista tekee samassa aikaikkunassa omatoimisia harjoitteita. Toinen koulupäivän aikainen harjoitusmahdollisuus on tiistai-iltapäivän ”harrasteaukko”, jolloin yläkoululaiset saavat mahdollisuuden seuran tai urheiluakatemian harjoituksiin. Tämän lisäksi liikuntatunneilla harjoitellaan monipuolisesti eri liikuntataitoja opintosuunnitelman mukaan.   

Tällä hetkellä Vaisaaren urheiluluokkien oppilaat urheilevat kouluviikon aikana noin 8-9 tuntia. Jatkossa tarkoitus olisi, että myös tiistaiaamuun tulisi aukko sekä yleis- että lajivalmennukselle. Tästä keskustellaan parhaillaan seurojen ja lajivalmentajien kanssa.

Jatkossa urheiluyläkoulutoimintaan sisältyy myös koulukohtainen valinnaisaine, joka sijoitetaan kaikilla urheiluluokilla tiistaiaamuun. Valinnaisaineen tarkoituksena on tarjota urheiluluokkalaisille ominaisuusharjoittelua ja yleisvalmennusta liikunnanopettajien, TSUA:n ja seuravalmentajien toimesta. Lisäksi pyritään siihen, että valinnaisaineeseen voidaan sisällyttää urheiluluokkalaisten oman lajin lajivalmennusta sekä urheiluseurojen kaikille tarjottavaa yleisvalmennusta.

Urheilun lisäksi koulupäiviin sisältyy muiden urheiluyläkoulujen tavoin Kasva urheilijaksi -kokonaisuus, jonka avulla oppilas saa monipuoliset valmiudet kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana.  

Pitkän linjan tavoitteena olisi synkronoida myös meidän Vaisaaren lukujärjestys niin, että aikataulut menevät yksiin lähikuntien kanssa. Näin esimerkiksi joukkueurheilijat pääsisivät harjoittelemaan yhdessä joukkuekavereiden kanssa jo aamuisin ja kuntarajat voitaisiin unohtaa”, Vaisaaren urheiluyläkoulun koordinaattori Teemu Mäki kertoo.

 

Vasaramäen yläkoulu, Turku 

Vasaramäen yläkoulu osallistui ensimmäisenä Turun alueen yläkouluna olympiakomitean koordinoimaan valtakunnalliseen urheiluyläkoulukokeiluun vuonna 2017 yhdessä 24 muun koulun kanssa ympäri Suomea. Kokeilun aikana kehitettiin valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilun koulut rakennuttivat myös toimintamalleja, joissa oli mahdollista saada kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa.

Kokeilu on saatu päätökseen ja Vasaramäki jatkaa hyväksi todettua mallia ja sen kehittämistä edelleen. Tästä mallista moni kokeiluun osallistunut koulu sai ideoita omien toimintamallien luomiseen. Myös muita Turun seudun kouluja saatiin kokeilun tuloksena urheiluyläkoulutoimintaan mukaan! 

Vasaramäen yläkoulussa urheilijoille on valittavanaan neljä eri linjaa: jalkapallo, salibandy, tanssi ja voimistelu sekä yleisvalmennuslinja. Nämä linjat mahdollistavat liikunnan lisäämisen sekä lajivalmennuksen yhdessä urheiluseurojen sekä urheiluakatemian kanssa. 

Kouluviikko on jaksotettu niin, että oppilailla on mahdollisuus osallistua oman seuran tai urheiluakatemian järjestämiin harjoituksiin tiistaina aamulla ja iltapäivällä sekä torstaina aamulla. Lisäksi yleisvalmennus eli valinnainen liikunta tukee monipuolisesti nuorten liikunnallisia perustaitoja sekä fyysisiä ominaisuuksia. Yleisvalmennuksen ”kierron” avulla liikunta on monipuolista, sisältäen mm. yleisurheilua, pienpelejä, lihashuoltoa, rytmiikkaa ja voimistelua.  

Meillä liikutaan monipuolisesti eri ympäristöissä ja tuetaan nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi. Yleisvalmennuksen sisällöt on valittu tukemaan urheilijoiden omaa lajiharjoittelua”, liikunnanopettaja Kristiina Vanhanen kertoo. Urheiluyläkouluna Vasaramäki luo oppilaille ympäristön, jossa tuetaan sekä kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja liikunnalliseen elämäntapaan. ”Oppilaille on lisäksi tärkeää, että opettajat käyttävät mahdollisuuksien mukaan joustavia opetusjärjestelyjä ja että luokkakaverit ovat saman henkisiä."
​​​​